Ilıca Hotel Spa & Wellness Resort

EN

KVKK Politikası

Tarih: 30/09/2020

ODEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. ADI ALTINDA ILICA HOTEL SPA & WELLNESS RESORT ÇEŞME

KİŞİSEL VERİ İŞLEME, SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

1.GİRİŞ

Her zaman muhataplarına en iyi hizmeti sunmayı hedef edinmiş olan Oden İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. adı altında Ilıca Hotel Spa & Wellness Resort Çeşme (Şirket”),,kişilerin mahremiyetlerinin korunmasına hizmet eden ve Anayasamızın 20. maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatla ortaya konan “kişisel verilerin korunmasına” özel bir önem atfetmektedir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmet ve ticari faaliyetlerimiz sebebiyle kişisel verilerine vakıf olduğumuz çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş yeri hekimimizin ve iş ilişkisi kurduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin saklanmasına ve imhasına ilişkin usul ve esaslar bu Politika’da ortaya konmuştur.

2.TANIMLAR

 

Kanun, KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Çalışan

Şirketimiz ile akdedilmiş olan iş sözleşmesi hükümleri gereğince hizmet veren gerçek kişiler

Çalışan Adayı

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini sitemizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

Ziyaretçi

Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Konuk

Otelimizde konaklama hizmeti almak amacıyla şirketimizle yapılan veya yazılı olmaksızın yürürlüğe giren bir konaklama sözleşmesine dayalı olarak otel odası olarak tahsis edilmiş alanlarda konaklama hizmeti alan

gerçek kişiler

Tedarikçi

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi

Stajyer

Mesleki Eğitim Kanunu Uyarınca ‘’Yüksek Öğretim Kurulunca Yüksek Öğretim Kurumlarında verilmekte olan her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik uygulamalı dersler dışında , öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi , beceri , tutum ve davranışları geliştirmeleri sektörü tanımaları , iş hayatına uyumları , gerçek üretim ve hizmet ortamlarında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışma ‘’ faaliyetini gerçekleştirmek amacıyla

şirketimizde staj yapan öğrenci

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle

açıklanan rıza

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri

sorumlusudur

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her

türlü işlem

Kişisel Veri Sahibi/ Veri

İlgilisi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olamayan

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri

işleyen gerçek ve tüzel kişidir

İmha

Kişisel verilerin silinmesi , yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Periyodik İmha

 

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri

alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir

Kanun, KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

3.KİŞİSEL VERİ KAYIT ORTAMLARI
 

 Oden İnşaat nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlüklerimize uygun kayıt ortamlarında saklanmaktadır. Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Elektronik Ortamlar

Basılı Evrak Ortamları

–          Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

–          Yazılımlar (ofis yazılımları, portal,)

–          Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik

–          Kâğıt

–          Manuel   veri   kayıt   sistemleri   (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)

–          Yazılı, basılı, görsel ortamlar

duvarı,   saldırı   tespit   ve   engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )

–          Video Kaydı ve Ses Kaydı

–          Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

–          Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

–          Optik diskler (CD, DVD vb.)

–          Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

–          Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

–          Bulut dijital ortamlar ( Şirket’in bünyesinde yer almayan Şirket’in kullanımında olan kripto grafik olarak şifrelenmiş internet tabanlı sunucular ve

diğer alanlar )

 

4.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

4.1 Kişisel verilerin saklanması

Şirketimiz kişisel verilerin saklanması hususunda Anayasa ile belirlenmiş ilkeler çerçevesinde, KVKK ve alt mevzuatı ile KVK Kurulu’nun karar ve uygulamalarına uygun davranmaktadır. Bu kapsamda kişisel veriler veri sahiplerinin iradelerine uygun ve pozitif mevzuatta belirlenen süreler boyunca saklanmaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat uyarınca kişisel verilerin ne kadar süre saklanması gerektiğine ilişkin bir düzenleme olmadığı hallerde, kişisel veriler o verinin işlenmesini gerektiren hukuki ilişkinin niteliğine göre ticari hayatta tatbik edilen teamüle uygun süre kadar saklanmayı müteakip silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermesine müteakip, derhal imhası yoluna gidilememektedir. Zira ileride hukuki uyuşmazlıklar yaşanması olanak dâhilinde olduğundan kişisel verinin işlenmesine temel teşkil eden hukuki ilişkinin türüne bağlı olarak saklama süresinin sonuna kadar saklanması gerekmektedir.

4.1.1.Kişisel verilerin Saklanmasına Dayanak Teşkil Eden Hukuki ve Teknik Sebepler

Çalışan adaylarımıza ait kişisel veriler, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan istihdamın yerine getirilmesi ; çalışan adayının tespit edilen sağlık durumuna göre uygun olan iş pozisyonlarının sağlanması; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; akdedilmesi hedeflenen sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ; Şirketimizin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; uygun istihdamın saplanması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması

çalışan statüsüne kavuşulması halinde özlük dosyanızın oluşturulması teknik sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Bu veriler çalışan adayının mevcut açık istihdam pozisyonu dışında ortaya çıkması olasılığı olan pozisyonlar için de geçerli olmasını istediğine dönük açık rızasının bulunması halinde rızaya uygun süre boyunca saklanmaktadır. Çalışan adaylarımıza ait kişisel verilerin temini ve saklanması, istihdam sağlamak üzere iş sözleşmesinin akdedilmesini hedeflediğinden, KVKK md.5/2-c’de ifadesini bulan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuksal nedenine dayanmaktadır.

Çalışanlarımıza ait kişisel veriler, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla Şirketimize yüklenen yasal yükümlülüklerin ifası; Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; yapılan sözleşmelerin Şirket tarafından ifa edilmesi; faaliyet süreçlerinin belirlenmesi ve uygulanması; Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; acil durum listelerinin oluşturulması, acil durum operasyonlarının yürütülmesi ve acil durum analiz raporlarının oluşturulması, işyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi ; rıza verilmesi halinde, tespit edilen sağlık durumuna göre pozisyon değişikliklerinin yapılması yoluyla en uygun iş pozisyonda istihdam sağlanması ; Yönetim insan kaynakları politikalarının yürütülmesi; Şirketimiz ile akdedilmiş olan iş sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, özlük dosyasının oluşturulması, Şirketimizin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi; kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması ve performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi teknik sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Bu verilerden iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kayıtların saklanması, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca çalışanın iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren en az 15 yıl saklanması zorunluluğu gerekçesine dayanmaktadır. Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve güvenliği verileri dışındaki kişisel verileri ise, bu saklamanın hukuki gerekçesini teşkil eden İş Kanunu’nun 32. Maddesinde işaret edilen “5 yıllık işçi ücret alacakları zamanaşımı” nazara alınarak iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca saklanmaktadır. Anılan yasal zorunluluklar sebebiyle ifa edilen veri saklama faaliyeti, KVKK md.5/2-a kapsamında “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve md. 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

Stajyerlerimize ait Kişisel Veriler : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu

, Mesleki Eğitim Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla Şirketimize yüklenen yasal yükümlülüklerin ifası; Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; yapılan sözleşmelerin Şirket tarafından ifa edilmesi; faaliyet süreçlerinin belirlenmesi ve uygulanması; Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;

Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi , Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası halinde gerekli faaliyetlerin icrası , İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması, Şirket insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, Şirketimiz ile Stajyerlerimiz arasındaki hukuk, ilişki doğrultusunda, etkili çalışan/Stajyer yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Özlük/Şahsi dosyasının oluşturulması, Şirketimizin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması; Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi. Şirket araçları ile yapılan görevler sırasında çalışanların/stajyerlerin ve üçüncü kişilerin fiziki ve hukuki güvenliğinin sağlanması gibi teknik sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Stajyerlerimizin sonra varsa İş Sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü kayıtları bu verilerden Çalışanlara kıyasen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kayıtların saklanması, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca çalışanın iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren en az 15 yıl saklanması zorunluluğu gerekçesine dayanmaktadır. Stajyerlerimizin İş Sağlığı ve güvenliği verileri dışındaki kişisel verileri ise, bu saklamanın ‘’dönemsel edimlere ilişkin zamanaşımını belirlemesi ‘’ sebebiyle hukuki gerekçesini teşkil eden özel nitelikteki sözleşmeye dayalı ödenmeyen staj ücret alacağı TBK m.147/1. Maddesinde işaret edilen “5 yıllık zamanaşımı” nazara alınarak Stajın sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca saklanmaktadır. Anılan yasal zorunluluklar sebebiyle ifa edilen veri saklama faaliyeti, KVKK md.5/2-a kapsamında “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve md. 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

Mal ve Hizmet Alımı Yapılan Şirketlerin (Tedarikçilerin) Temsilcilerine ve Personeline ait kişisel verilerŞirket çalışan ve müşterileri ile müşteri temsilcilerinin güvenliğinin sağlanması ; şirketimizin ifa etmek zorunda olduğu sözleşmeler kapsamında müşterilerine ve muhataplarına verilen hizmetlerin yerine getirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi ; müşterilere verilen hizmetlerle ilgili ifa kusuru iddialarına karşı delil niteliği sebebiyle hukuki hakların korunabilmesi; Şirketimizin sair mevzuattan kaynaklanan ve müşterilerine vermeyi taahhüt ettiği hizmetlere ilişkin yükümlülüklerin yerine getirmesi; şirket hizmetlerinin performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi gibi teknik sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Bu teknik sebepler yukarıda sayılan şirketimiz ile müşterilerimiz arasındaki hukuki ilişkiye dayandığından veri işleme faaliyetinin hukuki gerekçesi, KVKK md.5/2-c kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır”. Bu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki gerekçe, hizmet alımına konu sözleşmenin ifasının tamamlanması ile son bulmaktadır. Bu andan itibaren anılan kişisel veriler sözleşmenin karşı tarafından sözleşmeye aykırılık iddiası gelmesi, üçüncü kişilerden veya sözleşmenin karşı tarafı tarafından sözleşme hükümlerinin ihlal edildiği ihbarında bulunulması gibi sebeplerle Şirketimizin meşru menfaatini koruyabilmek gerekliliği sebebiyle Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi nazara alınarak 10 yıl süreyle saklanmaktadır. Anılan durum sebebiyle ifa edilen veri saklama faaliyeti, KVKK md 5/2-e kapsamında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve md 5/2-f kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

Ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler, Şirketimizin çalışanları, çözüm ortakları, tedarikçi temsilci ve yardımcıları ile ziyaretçilerimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması, giriş çıkışlarının kontrol altına alınması ; Şirket yöneticileri ve çalışanlarının iradelerine uygun olarak sadece istedikleri kişileri/gerekli gördükleri kişileri kabul etme olanağı tanınarak güvenliklerinin artırılması, Şirkette kontrol dışı kalan şahıslar olup olmadığının tespiti yoluyla ziyaretçilerin ve Şirketimizin fiziki ve hukuki kontrol ve güvenliğinin sağlanması teknik sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu teknik sebeplerin hukuki gerekçesi, KVKK md 5/2-c kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır” ve md 5/2-f kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktadır. Bu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki gerekçe, ziyaretçinin Şirketten ayrılması ile son bulmaktadır.

Bu andan itibaren ziyaretçilerimizden anılan kişisel veriler herhangi bir ilgili tarafından bir haksız fiil ihbarında bulunulması ihtimalinde Şirketin, müşterilerin, şirket çalışanları/stajyerlerinin meşru menfaatini koruyabilmek gerekliliği sebebiyle Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesi nazara alınarak 2 yıl süreyle saklanmaktadır. Anılan durum sebebiyle ifa edilen veri saklama faaliyeti, KVKK md. 5/2-e kapsamında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve md 5/2-f kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

Konuklara ilişkin kişisel veriler : Otelimizde konaklama hizmeti almak amacıyla şirketimizle yapılan veya yazılı olmaksızın yürürlüğe giren bir konaklama sözleşmesine dayalı olarak otel odası olarak tahsis edilmiş alanlarda konaklama hizmeti alan gerçek kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması, giriş çıkışlarının kontrol altına alınması, şirket yöneticilerinin iradelerine uygun olarak sadece istedikleri kişileri kabul etme olanağı tanınarak güvenliklerinin artırılması, şirkette kontrol dışı kalan şahıslar olup olmadığının tespiti yoluyla konuklarımızın ve şirketimizin fiziki ve  hukuki kontrol ve güvenliğinin sağlanması teknik sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu teknik sebeplerin hukuki gerekçesi, KVKK md.5/2-c kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır” ve md.5/2-f kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktadır. Bu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki gerekçe, konuğun şirketten ayrılması ile son bulmaktadır.

Bu andan itibaren Konuklarımızdan anılan kişisel veriler herhangi bir ilgili tarafından bir haksız fiil ihbarında bulunulması ihtimalinde Şirketin, müşterilerin, şirket çalışanları/stajyerlerinin meşru menfaatini koruyabilmek gerekliliği sebebiyle Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesi nazara alınarak 10 yıl süreyle saklanmaktadır. Anılan durum sebebiyle ifa edilen veri saklama faaliyeti, KVKK md. 5/2-e kapsamında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve md.5/2-f kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

Güvenlik Kamera Görüntülerine (CCTV) Giren Şahısların kişisel veri niteliğindeki görüntüleri şirketin kontrolünde olan fiziksel mekanlar ile her türlü ilgilinin can ve mal güvenliğinin sağlanması; çalışanların, stajyerlerin, müşterilerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, şirket yöneticilerinin veya üçüncü kişilerin herhangi bir haksız fiille karşılaşmaları, sorunun çözümü ve mağdurun meşru menfaatlerinin korunması gibi teknik sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Bu teknik sebepler Şirket çalışanları, stajyerler, müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilgililer arasındaki hukuki ilişkiye ve iyi niyet ve dürüstlük kurallarına dayandığından veri işleme faaliyetinin hukuki gerekçesi, KVKK md.5/2-f kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır”. Bu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki gerekçe, ilgili kişinin güvenlik kamera kaydının yapılması ile son bulmaktadır.

Bu andan itibaren anılan kişisel veriler, herhangi bir ceza soruşturmasında kullanılma ve hak taleplerine delil teşkil etmesi ihtimali sebepleriyle bu ihtimalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin

beklenmesi amacıyla hiç kimseyle paylaşılmaksızın kayıt tarihinden itibaren 2 ay süreyle saklanmakta ve herhangi bir hukuki/cezai ihtilaf sebebiyle delil niteliği taşımıyorsa bu iki aylık süre sonunda imha edilmektedir.

4.1.2.Kişisel Verilerin Güvenli Şekilde Saklanması ve Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önüne Geçilmesi İçin Alınmış Olan Teknik ve İdari Tedbirler
4.1.2.1.Teknik Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerin niteliğine ve saklandığı ortamların özelliklerine bağlı olarak aşağıda sıralanan teknik tedbirleri almaktadır.

 • Kişisel verilerin muhafaza edildiği ortamların güvenliği için bilişim teknolojisinin sağladığı en yeni olanaklarla koruma sağlanmaktadır.
 • Kişisel verilerin muhafaza edildiği ortamlarla ilgili olarak çoklu güvenlik sistemleri tatbik edilmektedir.
 • Bilişim sisteminde güvenlik zafiyeti olup olmadığının tespiti amacıyla gerektikçe güvenlik ve sızdırmazlık testleri uygulanması ve elde edilecek sonuca uyarlı tedbirler alınması öngörülmektedir.
 • Kişisel verilerin bulunduğu ortamlara erişim yetkileri, gereklilik ve ölçülülük ilkeleri uyarınca hem fiziksel, hem de bilişim sistemleri üzerinden kategorize edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
 
4.1.2.2.İdari Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerin niteliğine ve saklandığı ortamların özelliklerine bağlı olarak aşağıda sıralanan idari tedbirleri almaktadır.

 • Kişisel verilere erişim yetkisi olan ve/veya işleme/imha sürecine dahil olan tüm personele kişisel veriler, bilgi güvenliği ve özel hayatın gizliliği gibi ilgili tüm konularda bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri
 • Kişisel verilerin korunması hususunda gereklilikler hakkında çalışanlar ayrıntılı olarak talimatlandırılmakta, gerektiğinde idari ve disiplin işlemi yapılması öngörülmektedir.
 • Şirket içerisinde saklanan dijital ve / veya fiziksel olarak işlenen kişisel verilere erişme yetkisine haiz tüm personeller, erişmesi gereken alanlarla sınırlandırılmıştır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin önem derecesi dikkatte alınarak yalnızca erişilmesi gereken noktalarda personelin dijital ve/veya fiziksel erişimine izin verilmiştir.
 • Faaliyetlerimizin yerine getirilmesi sürecinde kişisel verilerin paylaşımı gerektiğinde, bunların korunması ve ilgili kişilerin haklarının muhafazası için lüzumlu sözleşme hükümleri eklenmekte ve eski sözleşmeler için ek sözleşmeler yapılmaktadır.
 • Faaliyetlerimizin icrası sırasında hizmet alımını yapılması ve kişisel verilerin hizmet verenin personeliyle kişisel veri paylaşımını gerektirmesi halinde gerektiğinde hizmet verenin personelinden de kişisel verilerin korunması ve amacına uygun kullanımını emin amacıyla özel olarak taahhütname alınmaktadır.
 
4.2.Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İmha Edilmesi İçin Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verilerin saklama süreleri sonunda imha edilmesi yoluyla üçüncü kişilerce ulaşılmasını geri dönüşümsüz olarak engelleyebilmek amacıyla, imha takip dosyası oluşturulmuş olup, ilgililer talimatlandırılarak bilişim sisteminde ve fiziksel olarak bulunan kişisel verilerin imhasının sürekli takibi yapılmaktadır.

4.3.Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alan Birimler ve Görevleri Tablosu

 

Kişisel verilere ilişkin farkındalığın sürekliliğinin sağlanması için lüzumlu eğitimlerin planlanması ve icrası

İnsan Kaynakları Departmanı.

Kişisel    verilerin   korunmasına   ilişkin    personel   görev tanımlarının ilgili çalışanlara ve hizmet alınan şirket personeline tebliği ve takibi

İnsan Kaynakları Departmanı.

Kişisel verilerin işlendiği güvenlik kamerası veya ziyaretçi kayıt defteri gibi harici ortamların fiziksel denetimi

Bilgi İşlem Departmanı

Kişisel veri imha dosyasının oluşturulup düzenli bir şekilde imhanın sağlanması ve bu işlemlerin kayıt altına alınması

İnsan Kaynakları Departmanı

Kişisel veri saklama ortamlarının fiziki ve bilişim sistemi güvenlik araçlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi

İnsan Kaynakları ve Bilgi İşlem Departmanı

Kişisel verilerin korunması ve imhası sürecine ilişkin kurulmuş olan sistemin geliştirilmesi için lüzumlu takip, araştırma ve önerilerin ortaya konması

İnsan Kaynakları Departmanı.

 • Saklama ve İmha Sürelerini Gösterir Tablo

 

VERİ SAHİBİ

VERİ KATEGORİSİ

SAKLAMA SÜRESİ

Çalışan Adayı

Kimlik verileri, iletişim verileri, mesleki geçmiş verileri, sağlık verileri, ceza mahkûmiyet verileri

Başvuruya konu boş statüye ilişkin kararın verilmesinden itibaren açık rıza varsa 2 yıl

Çalışan

Kimlik verileri, iletişim verileri, mesleki geçmiş verileri, performans verileri, özlük verileri, ceza mahkûmiyet verileri

İş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren, herhangi bir dava veya hukuki ihtilaf söz konusu değilse 5 yıl

Çalışan

İş       sağlığı       ve      güvenliği faaliyetlerine      ilişkin      sağlık verileri dahil her türlü kayıt

İş    sözleşmesinin    sona    ermesinden itibaren, herhangi bir dava veya hukuki ihtilaf söz konusu değilse 15 yıl

   

Stajyer

Kimlik verileri, iletişim verileri, mesleki geçmiş verileri, performans verileri, özlük verileri

Stajın sona ermesinden itibaren, herhangi bir dava veya hukuki ihtilaf söz konusu değilse 5 yıl

Stajyer

İş       sağlığı       ve       güvenliği faaliyetlerine      ilişkin      sağlık verileri dahil her türlü kayıt

Stajın     sona     ermesinden    itibaren, herhangi bir dava veya hukuki ihtilaf söz konusu değilse 15 yıl

Ziyaretçi

Kimlik verileri, iletişim verisi

Ziyaretçinin    şirketten    ayrılmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesi nazara alınarak 2 yıl

Konuk

Kimlik verileri, iletişim verisi

Konuğun otelden ayrılmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesi nazara alınarak 10 yıl

Tedarikçiler

Kimlik verileri, iletişim verileri

Hizmet alımına ilişkin sözleşmenin ifasından itibaren Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi nazara alınarak 10 yıl

Güvenlik Kamerası

Görüntüleri

Görsel veri

Kayıttan itibaren 2 ay

 

 • Periyodik İmha Süresi

 

Şirketimizce, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

5.YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEME

Bu politikanın yürürlüğü Şirket tarafından yerinde getirilir. Yasal mevzuatta veya kişisel verilerin işlenme ve saklanmasıyla ilgili süreçlerde değişiklik olması halinde Şirketimizce güncellenir.

ODEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Konuklar İçin Aydınlatma Metni

 Oden İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na (KVKK) uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 1. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Oden İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsam ve sınırlarda da işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla/Sebeple İşleneceği,

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

Kişisel verileriniz;

 • 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik ile otel yönetimlerine verilen görevlerin ifası;
 • Turizm ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirilmesi;
 • Konaklama sözleşmesi kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerimizin en iyi şekilde ifası,
 • Konukların özel nitelikte hizmete ihtiyacı olup olmadığının belirlenerek lüzumlu hizmetin yerine getirilmesi;
 • Şirketimizce verilmekte olan hizmetlerde süreklilik, kalite ve etkinliğin temini ve geliştirilmesi;
 • Şirketimizce konuklarımıza verilen hizmetlerin çeşit, nitelik, içerik ve kapsamı hakkında geri besleme yapılması yoluyla hizmetlerin geliştirilmesi;
 • Şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak;
 • Şirketimizin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması
 • Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, yapılan sözleşmelerin şirketimiz tarafından ifa edilmesi gerekliliği, faaliyet süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Rıza vermeniz halinde, sosyal durumunuza uygun olduğu değerlendirilen konaklama olanaklarından, indirimli hizmetlerden yararlanma olanağı sağlanması.

şeklinde sıralanabilecek teknik sebeplerle işlenmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan KVKK m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVKK’nun m.9’a göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için ayrıca yeterli korumanın bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; konaklama sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, konuk memnuniyetine odaklı hizmetin yerine getirilmesi suretiyle sözleşmeye konu edimin ifası, ifa edilen edimlerin kalitesinin ölçülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; çalışma alanımızla ilgili yasal düzenlemeler, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda (2. maddede) sayılan kişisel veri toplamanın teknik sebepleri, işaret edilen Kanun hükümlerinde dayandığından veri işleme faaliyetinin hukuki gerekçesi, KVKK md.5/2-c kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır”.

Konuklarımızın bu sıfatlarının kalkması, kişisel verilerinin işleme sebeplerinin ortadan kalkması sonucunu doğurmaktadır. Bu aşamadan itibaren eski konuklara ait kişisel veriler, reklamasyon için açık rızaya dayalı saklama hali hariç olmak üzere, özellikle konaklama sözleşmesinin ihlali iddiasına dayanarak ileri sürebileceği davalara karşı Şirketimizin meşru menfaatini koruyabilmek gerekliliği sebebiyle Türk Borçlar Kanunu’nun 136. Maddesi nazara alınarak 10 yıl süreyle saklanmaktadır. Anılan durum sebebiyle ifa edilen veri saklama faaliyeti, KVKK md. 5/2-e kapsamında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve md.5/2-f kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimizin hzimet politikaları çerçevesinde ve konaklama sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, konaklama hizmetlerinin etkinliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, konaklama müracaatı ve konaklama sürecinde kullanılan bilgisayar programı aracılığıyla elektronik ortamda ve hizmet esnasında kullanılmak üzere çok sınırlı olarak basılı  evrak ortamında toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve yukarıda işaret edilen yasal zorunluluklar sebebiyle ilgili kamu kuruluşlarına ve şirketimizin yüklendiği edimlerin ifası amacıyla misafirlerimize ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi KVKK’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://ilicahotel.com/kvkkbasvuru.pdf adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını ODEN@hs03.kep.tr adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

ODEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Ziyaretçiler İçin Aydınlatma Metni

Oden İnşaat Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na (KVKK) uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Şirketimize yapmış olduğunuz ziyaret kapsamında alınan kişisel verileriniz, sizin, şirket çalışanlarının, üçüncü kişilerin ve şirketin fiziki, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, şirket çalışanları, ile ziyaretçilerimiz ve müşterilerimize sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve ziyaretin azami verimle amacına ulaşmasını temini  amaçlarıyla şirket girişinde sorularak ve şirket içerisinde güvenlik kameralarıyla alınan video kaydı alınarak temin edilip işlenen kişisel verileriniz:

 • Kimlik bilgileriniz (isim, soy isim)
 • Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz (geliş/çıkış zamanı),
 • Görsel bilgileriniz (güvenlik kamera görüntüleri),
 • (Araçla gelmeniz halinde) araç plakası bilgilerinizden oluşmaktadır.

Anılan kişisel verilerinizin temini ve saklanması, Şirketimizle ilişkide olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve fiziki güvenliklerinin  , şirket çalışanlarına ziyaretçilere ve konuklara kaliteli bir çalışma ve iletişim alanı oluşturma amaçlarına dönük olduğundan, KVKK md.5/2-f’de ifadesini bulan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve md. 5/2-ç’de ifadesini bulan “hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuksal nedenlerine dayanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz ,  Şirketimizin hizmet ve kalite politikaları çerçevesinde ve nitelikli hizmet sunma amacı doğrultusunda faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle niteliğine göre ve  elektronik ortamda ve/veya yazılı evrak olarak toplanmaktadır. 

Anılan kişisel verileriniz işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz kişilerin erişimine maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, yukarıda belirtilen hukuki sebepler temelinde, elde ediliş amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılmak kaydıyla, gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş sınırlı sayıda kişinin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilişimsel ve fiziksel tedbirler alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır. 

Kişisel verileriniz 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu md. 11 ve Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik ve sair mevzuat hükümleri uyarınca bilgi verilmesi gereken kurumlara, ziyaret amacı çalışanlara ise ilgili şirket çalışanına, şirkete ve yasal gereklilik sebebiyle talep edilmesi halinde yetkili kurum ve kuruluşlara KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, adli bir vaka sebebiyle delil niteliği taşıması gibi başka bir hukuki gereklilik mevcut değilse  ilk periyodik imha döneminde imha ve yok edilmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile, https://ilicahotel.com/kvkkbasvuru.pdf adresindeki başvuru formunu kullanarak bize gönderebilir, Altınyunus, 3443. Sk. NO:2, 35940 Çeşme/İzmir adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

.

VERİ SORUMLUSU

Oden İnşaat Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi

Teklifler

Ilıca Hotel'in ayrıcalıklı dünyasını keşfedin.

Bayram Programı

14 Haziran • 21:00-23:00 – İlker Özalp

16-19 Haziran • 15:30-17:30 – Duo Cuba

16-18 Haziran • 21:00-23:00 – Capella Akustik

17 Haziran • 21:00-23:00 – Bekir & Şükran

19 Haziran • 21:00-23:00 – Arda Emin Zevkliler

Kurban Bayramına özel fırsatları kaçırmayın, hemen arayın!

aqtc2

Aqua Toy City Fırsatı!

Eğlence başlıyor! Aqua Toy City 1 Haziran 2024 tarihinde açılıyor!

Açılışa özel, 1-15 Haziran tarihlerinde otel misafirlerimize özel ücretsiz!

Satın Alma

Yerel tedarikçilere öncelik veren bir satın alma politikası uygulanmaktadır. Tesislerimiz için tedarikçiler belirlenirken üretim alanlarında denetimler yapılmakta ve belirli zaman aralıklarında bu denetimler tekrarlanmaktadır. Ilıca Hotel olarak bölgesel kalkınmayı desteklemek adına tedarikçiler, ihtiyacı ve gereklilikleri karşılaması durumunda bölgeden seçilir. Satın Alma Politikası’ nda belirtilen şartlara uygun olarak satın alımlar gerçekleştirilmektedir.

Tedarikçileri seçerken tedarikçi seçme kriterlerine öncelik verilerek onaylı tedarikçi listesi oluşturulur ve en az yılda bir kez tedarikçi denetimi gerçekleştirilir.

Yerel olarak sahip olunan satın almalar ölçülür. Uygun fiyatlı olup yerel olmayan satın almalarda tedarikçi değerlendirme formunda değerlendirilir.

Tedarikçi firmalarımızın %23’nü yerel tedarikçiler karşılamaktadır.

Otellerimiz atıkları en aza indirmek için tüm malzemelerde tek kullanımlık malların satın alınmasını dikkatle yönetiyor ve toplu alımları destekliyoruz.

Satın Alma Politikası

 • Tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışıyoruz.
 •  Satın alma birimi çalışanları, ekipman donanım ve şirket alımlarında enerji verimliliği kapsamında satın almalarına öncelik verir.
 • Enerji verimliliği yüksek, sertifikalı, geri dönüştürülmüş içeriğe sahip, onarılabilen ürünler tercih edilir.
 • Sertifikalı ürünlerin ve tedarikçilerin mevcut olmadığı yerlerde, yerel ürünler  ve  yerel tedarikçileri tercih etmekteyiz. Böylece bölge halkını desteklemeyi ve tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO₂  salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmektedir.
 • Yeniden kullanılabilir, yeniden doldurulabilir, geri dönüştürülmüş içeriğe sahip, bitkisel ve su bazlı ürünler tercih edilir. Yeni kırtasiye malzemeleri satın alınırken, öncelikle mevcutlar kontrol edilerek kullanmaya teşvik edilir.
 • Geri dönüştürülmüş veya yenilenmiş, sürdürülebilir kaynaklı, yerel üretim ve çevre sertifikalı mobilyalar ve inşaat malzemeleri tercih edilir.
 • Sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlayan çevresel etkisi en aza indirilmiş araçların satın alınması teşvik edilir.
 • Tehdit altındaki türleri kullanmıyoruz  ve  satın alımı ve avlanma yapmamaktayız.

Lobby Bar

Arzunuza göre hazırlanan tüm soğuk ve sıcak içeceklerin, damak tadınıza uygun aperatif, tatlı ve ana yemeklerin sunulduğu Lobby Barımız tüm gün hizmetinize açıktır.

Hizmet Saatleri

7/24

Grill Bar & Rest.

Ege’nin muhteşem manzarasına sahip Grill Bar & Rest. lezzetli yemekleri ve benzersiz kokteylleri ile harika bir gastronomi deneyimine yolculuk etmenizi sağlıyor.

Hizmet Saatleri

Yaz Sezonu: 09:00 – 23:00

Summer Cocktail Bar

Deniz ile iç içe, birbirinden enfes kokteylleri deneyimlemeniz için Summer Bar sizleri bekliyor. 

Hizmet Saatleri

Yaz Sezonu: 10:00 – 23:00

Masajlar

Aroma Terapi Masajı

Bitki özlerinden elde edilmiş karışımlardan hazırlanan masaj yağlarını kullanılarak uygulanan bir masaj yöntemidir. Bu masajda dikkat edilen, temponun düşük ve hareketlerin şiddetinin hafif olmasıdır. Rahatlatıcı, gevşetici ve dinlendirici bir özelliğe sahip bir masajdır. Bu masajda oluşan etki hem yapılan temas hem de uygulanan yağın kimyasal özelliği ile olmaktadır. Farkı amaçlar için elde edilmiş yağlar masaj yağları ile belli oranlarda karıştırılarak uygulanmaktadır.

Geleneksel Bali Masajı

Bali Masajı tekniği aromaterapi yağları eşliğinde uzun, esnek ve etkili dokunuşlar ile vücudunuza uygulanır. Dinlendirici ve rahatlatıcı “Geleneksel Bali Masajı” ile Uzakdoğu’nun holistik felsefesini hissedeceksiniz. Geleneksel Bali masajı, vücudunuzda kan, oksijen ve enerji akışını hızlandırmak için uygulanır ve vucuda derin bir rahatlama getirir. Orta şiddetteki darbelerle ve baskı noktalarıyla orta bir basınç kullanılarak adele tabakalarının altına ulaşılır. Bu masaj enerji merkezlerini dengelemeye ve iç sisteminizin entegresyonunu iyileştirmeye yardımcı olur. 

Anti Stres Masajı

Bu masaj manüplasyonların temposunun düşük ancak hareketlerin şiddetinin fazla olduğu bir masaj türüdür. Vücuttan toksin atmada çok etkin bir tür olup özellikle sert masajdan hoşlanan kişilerin tercih ettiği bir masadır. Masaj sırasında sert bası uygulanan kaslar üzerinde durularak vücudun dengesi sağlanmaya çalışılır.

Thai Masajı

Temel yapısını Hint Yoga ve Çin geleneksel tıbbının oluşturduğu bu masajda çoğunlukla bası ve germe hareketleri yapılmaktadır. Giyinik olarak yarı sert bir zeminde yapılmaktadır. Altmış çeşit germe, çekme, esnetme ve bası hareketleri uygulanabilen, masaj sırasında kişide her ne kadar rahatsızlık uyandırmaktaysa da uygulama sonrasında ciddi derecede fark edilebilir bir rahatlama olmaktadır.

Sıcak Taş Masajı

Sıcak taş masajı, düz ve pürüzsüz ısıtılmış taşlarla yapılan bir masaj türüdür. Bu masajda genelde bazalt ve siyah volkanik taşlar kullanılır ve bu taşların çoğu ısıyı absorbe edebilme özelliğine sahiptir. Taşla verilen ısı hem rahatlatır hem de kas ağrılarınızın geçmesine yardımcı olur.

Hint Baş Masajı

Baş, omuz ve boyun bölgesine özel teknikler ile yapılan Hint baş masajı vücudunuzun fiziksel, zihinsel ve ruhsal bütünlüğünü bulmasına ve doğal mekanizmasının harekete geçmesine yardımcı olacaktır. Çampisaj üst beden, sırt, omuz, boyun, saç derisi, saçlar ve yüze aromatik öz yağlarla uygulanan; özel tekniğiyle kasları rahatlatarak kan dolaşımını hızlandıran bir masajdır.

Refleksoloji Ayak Masajı

Ayaklar vücudumuzun aynasıdır prensibinden yola çıkılarak belirginleşen ve uzak doğu geleneksel tıbbının değişilmez bir parçasını oluşturan bu masajda ayak tabanında belirli noktalara bası uygulanmaktadır. Ayakta her bir nokta vücutta belli organ ve dokuları temsil eder. Refleksoloji, bir tür denge masajıdır ve kişinin kendisini fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak iyi hissetmesini sağlar. Ayakta belli noktalara kişinin verdiği tepkiler göre sorunlar tespit edilip onarılmaya çalışılır.

Lomi - Lomi Masajı

Lomi Lomi Masajı Amerika ve Avrupa’da hızla yayılan 80 dakikalık bir masaj tekniğidir. Ruh ve bedeni aynı derecede dinlendiren bu terapi, geleneksel olarak Hawai adalarındaki şamanist “Kahuna” şifacıları tarafından “tapınak masajı” olarak özellikle üst yöneticilere ve krallara yapılırdı. Lomi Lomi Masajı sıcak aromatik yağlar ile uzun uzun rahatlatıcı masaj hareketleri, çok yavaşça ve saygılı yapılan mobilizasyon teknikleri ile uygulanmaktadır. Eski Hawai “Huna” felsefesine göre, her insanın içinde problemlerini çözebilen pozitif güçler vardır. Lomi Lomi Masajı bu pozitif enerjileri uyandırmayı yardımcı olur.

Dört El Masajı

İki terapistin senkronize olarak ve ahenk ileyaptıkları olağanüstü Dört el masajı deneyimini siz de yaşayın. Dörtel masajı genellikle iki kişinin uygun ve uyum hareketleri ile masaj yaptıran kişinin vücudunda 2 çift elin ahenk ile dans edişi de diyebiliriz. Bu dört el masajı hizmetinin en büyük amacı ile 2 farklı kişinin aşırı yüklenmiş elektriği tek bir masaj ile bertaraf etmeyi hedefler.Vücuttaki enerji merkezlerini harekete geçirerek, çakralardaki tıkanıklıkların açılmasını sağlar. Dört el masajını diğer masajlardan ayıran en önemli özellik; masajı yapan terapistlerin aynı anda ve senkronize bir şekilde hareket ediyor olmasıdır. Dört el masajımızda, iyileştiren dokunuşlar ve huzur dolu bir ortamda kendinizi rahatlamış ve yenilenmiş hissedeceksiniz.

Yüz Masajı

Anti Selülit Masajı

Lenf sistemini ve kan dolaşımını harekete geçiren bu çok özel bakım, selülit oluşumuna yatkın ve portakal kabuğu görünümündeki bölgelere ağırlık verilerek özel ürünler ile uygulanır. Masaj sonrasında, selülitlerin azalması ve toksinlerin atılmasına yardımcı olan tüm vücuda uygulanacak yosun maskesini tavsiye ederiz.  

Mix Masaj

Köpük Masajı

Klasik Türk Hamamı’nda uygulanan bakımla cildinizin yumuşaması ve toksin atması sağlanır. Keseleme işlemi kan dolaşımını hızlandırırken aynı zamanda da cildin pürüzsüz olmasını sağlar., vücudunuz ölü hücrelerden arındırılır ve gözeneklerin açılması sağlanır. Keseden sonra yapılan sabun masajı ile bakım tamamlanır.   

Vücut Bakımları

Deniz Yosun Bakımı

Deniz yosunu vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Pudra şeklindeki yosunun sıcak su ile yapılan maskesi tüm vücuda uygulanır. Yosun uygulaması ile vücudunuz toksinlerden arınacak ayrıca zayıflama veya selülit tedavisinde de çok iyi sonuçlara ulaşacaksınız.

Deniz Tuzu Peeling

Vücudunuzu ölü deriden arındırmak için muhteşem bir terapi. Deniz tuzu ve özel aromaterapi yağları ile tüm vücudunuza uygulanacak Deniz Tuzu Peelingi ile cildinizin derinlemesine nefes aldığını hissedeceksiniz.

Termal Havuz Değerleri

Çeşme’de yüzeye çıkan sıcak sular, kaynağın derinliğine göre sodyum ve klorürün baskın iyon olduğu su tipinde olup daha derinden alınan örnekler deniz suyu niteliğindedir. Su ortalama 42 ila 61 °C’ye çıkar. Ph değeri 6.5 – 6.7 arasındadır. Otelimizin suyu 35 ila 38 °C’dedir.

lons mg lt lons mg lt
Potassium K+ 460.207
Sodium Na+ 8.262.146
Calcium Ca+2 1.137.970.8
Magnesium Ma+2 1.878.652
Iron Fe+1 0.400
Aluminium Al+3 0.170
Zinc Zn+2 0.130
Chloride Cl 18.900.039
Bromide Br 0.126
Fleur F 4.800
Sulphate So2 2.150.000
Nitrate N 4/3 0.660
Hydrophosphate HPO2 0.225
Bicarbonate HCO3 28.600
Metaboric acid HBO2 18.630
Copper Cu 23 mg/kg
Iron Fe 14.800 mg/kg
Zinc Zn 55 mg/kg
Magnesse Mn 410 mg/kg
Chromium Cr 30 mg/kg
Cadmium Co 0.1 mg/kg
Lead Pb 1 mg/kg
Nickel Ni 24 mg/kg
Ph(mud) 6.69
Ph (extracts) 7.65
Conductivity 36.9 ms/cm
Total Salt %2.55
Total Sulphur 11,267 mg/kg
Total Phosphorus 169.6 mg/kg
Organic Matter 199%

Elektrik Tasarrufu

Ilıca Otel de Enerji tüketimi türe göre ölçülüp raporlanır. Toplam tüketimi azaltmak için hedefler belirlenir ve yenilebilir enerji olarak % 14 lük kısmı jeotermalden faydalanır.

Tesisimizde öncelikle enerji kullanımı ile ilgili değerler günlük olarak takip edilmekte ve sorunlara günlük olarak müdahale edilmektedir. Fazla tüketimin gerçekleştiği bölümler belirlenmekte ve olası tasarruf alanları tespit edilmektedir.

Satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasını ve tüm çalışanlarımızın enerji tasarrufu konusunda eğitim almasını hedeflemekteyiz. Otelimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı bırakan sistemler kullanılmaktadır.

 • Otelimizde tüm oda ve genel alanlarda enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık miktarının azaltılmasına yönelik akkor ampuller yerine tasarruflu aydınlatmalar ya da LED aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Otel geneli bina çevre aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri otomasyondan kumanda edilerek kontrolleri sağlanmaktadır.(Akıllı saatler mevcut)
 • Uygulanabilir misafir ortak alanlarında harekete duyarlı sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Odalarımızda elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır.
 • Tüm elektrikli cihazların belirli aralıklara bakım ve temizlikleri yapılarak oluşabilecek enerji kayıpları minimize edilmektedir.
 • Mümkün olan noktalarda fotoselli kendiliğinden açılır – kapanır kapılar kullanılmakta ve ısıtma / soğutma kaybı ile gerçekleşecek olan enerji tüketimi azaltılmaktadır.
 • Uygun olan kapılarda hava perdesi kullanımı ile ve ısıtma / soğutma kaybı ile gerçekleşecek olan enerji tüketimi azaltılmaktadır.
 • Isıtma ve soğutma cihazlarının yerleşimi enerji verimliliğini azaltmayacak şekilde planlanmaktadır.
 • Talep etmeyen misafirlerimizin odalarındaki linen malzemeleri gün aşırı değiştirerek yıkama / kurutma / transfer kaynaklı elektrik tüketimini düşürmekteyiz.
 • Frekans kontrollü pompalar kullanmaktayız.
 • Çamaşırhane çalışma saatleri program dahilinde ayarlanmaktadır
 • Dış mekân aydınlatmalarında zaman saati kullanılır. Yaz kış saatlerine göre aydınlatma zamanları ayarlanır.

Su Tasarrufu

Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanmakta; misafirleri bilgilendirmekte ve çalışanlarımızı bu konuda eğitmekteyiz.

Otelimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:

* Düşük debili özel musluklar ve duş başlıklarının yanı sıra, fotoselli veya zaman ayarlı musluk, duş ve pisuarlar kullanarak, gereksiz su kullanımının önüne geçmekteyiz.(Lobby tuvaletler, otel odalarında)

* Düşük hacimli rezervuarlar aracılığıyla sifon suyu kullanımını azaltmaktayız.(bahçe bloklarda 8 cm 7 lt lik küçük hacimli)

* Oda tuvaletlerinden gerçekleşen su sızıntılarının fark edilmesi ve önlenmesi için personelimizi eğitiyor, konuklarımızdan bu sızıntıları bize bildirmelerini bekliyoruz.

* Doğayla uyumlu bahçemizi damlama ve fıskiye sistemleri ile sulamaktayız. Ayrıca sulama sisteminde otomasyon ile su tüketimi minimize edilmektedir.

* Otel odalarında küvetlerin kaldırılması sonucunda su tüketimi azaltılmıştır.

* Odalarda bilgilendirme kartları konulmuştur.

Su tüketim 2022 yılı için geceleme başı  0,30 m3/gün

Çamaşırhane ve yemekhane atık suları için önlem tesisi kurulmuştur.Atık su analiz sonuçları İZSU nun sınır değerlerine uygun görülmüş ve kanal bağlantı ruhsat belgesi alınmıştır.

İletişim

Ilıca Hotel olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı paydaşlarımızla paylaşarak geliştirip iyileştirmeyi hedefliyor ve paydaşlarımızın katılımlarını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Çalışanlarımız

Birebir görüşmeler ve grup toplantıları, eğitim ve çalıştaylar, performans değerlendirme ve kariyer geliştirme toplantıları, faaliyet raporları ve anketler

Misafirlerimiz

Misafir Memnuniyet Anketleri, İstek Formları,Çevre anketleri, İletişim Formları, Sosyal Medya

Tedarikçiler

Satınalma şartnameleri, Tedarikçi denetimleri, Performans Değerlendirme Sistemi, Toplantılar, Görüşmeler

Kamu Kuruluşları

Toplantılar, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet raporu

Üniversiteler ve Akademisyenler

Stajyer Programı, konferans-toplantı katılımı, burslar

Basın

Röportajlar, basın bültenleri

Yerel Topluluklar

Sosyal Projeler, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet raporları, toplantılar

SPA Menü

 • Masajlar
 • Bakımlar
 • Bone-Kese
 • Kampanya
Aroma Terapi Masajı

30 Dakika 1600₺ - 50 Dakika 2300₺

Geleneksel Bali Masajı

30 Dakika 1700₺ - 50 Dakika 2500₺

Medical Masajı

30 Dakika 1700₺ - 50 Dakika 2500₺

Thai Masajı

50 Dakika 2000₺ - 80 Dakika 3000₺

Sıcak Taş Masajı

40 Dakika 2000₺ - 80 Dakika 3250₺

Hint Baş Masajı

30 Dakika 1850₺

Refleksoloji Ayak Masajı

30 Dakika 1850₺

Lomi-Lomi Masajı

40 Dakika 2000₺ - 80 Dakika 2850₺

Dört El Masajı

50 Dakika 4000₺

Yüz Masajı

30 Dakika 1500₺

Anti Selülit Masajı

30 Dakika 1700₺

Mix Masaj

80 Dakika 3200₺

Kahve Peeling

30 Dakika 1500₺

Deniz Yosun Bakımı

30 Dakika 1500₺

Deniz Tuzu Peeling

30 Dakika 1700₺

Köpük Masajı

25 Dakika 1500₺

Geleneksel Türk Kesesi

20 Dakika 1500₺

Geleneksel Türk Hamamı • Kese & Köpük Masajı

45 Dakika 2000₺

Özel Türk Hamamı

60 Dakika 3000₺

Bez Bone - 35 TL

Plastik Bone - 90 TL

Kese - 90 TL

14 Şubat'ta tüm masajlarda %20 indirim.

Sürdürülebilirlik Politikası

 • Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiriyoruz.
 • Çalışanlarımızın çalışma haklarına saygı duyuyor, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde takip ediyoruz.
 • Çocuk işçiliğin kaldırılmasını destekliyoruz.
 • Tüm süreçlerimizi temel değerlerimize bağlı kalarak, uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyum anlayışı ile sürekli geliştiriyoruz.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket ediyor, süreçlerimizi geliştiriyoruz.
 • Sektöre yön veren inovasyon çalışmaları ile teknolojik sistemlere yatırım yapıyoruz.
 • Çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatı sunuyoruz.
 • Çalışanlarımıza sağlıklı güvenli çalışma ortamı sunuyor, istek, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri çeşitli imkanlar sunuyoruz. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimleri değerlendirerek yönetim sistemlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz.
 • Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline getirmek istiyoruz.
 • Politikamızı işletirken ilgili taraflarımızın katılımına önem veriyor, gerektiğinde şeffaf bilgi sunuyoruz.
 • Yerel/Bölgenin doğal ve kültürel mirasının ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz,
 • Yatırımlarımızı planlarken; binalarımızın ve alt yapı sistemlerimizin; korunan hassas alanlara, tarihi mirasa, doğal ve kültürel çevrenin bütünlüğüne olan risklerini dikkate alıyoruz. Arazi kullanımı, inşaat, bakım onarım işlemleri, tasarım, peyzaj düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımızda yerel/bölgeye uygun, sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller tercih ediyoruz.
 • Binalarımızı ve konseptimizi tasarlarken, özel ihtiyacı olan misafir ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını düşünüyor, herkes için erişilebilir hizmet anlayışını benimsiyoruz.
 • Tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi öneme sahip yerel/bölgesel mülklerin, alanların ve geleneklerin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.
 • Ürün/hizmet alımlarında niteliği ve kalitesini kullanıcılarla değerlendiriyor ve analiz ediyoruz. Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranıyoruz.
 • Faaliyetlerimizi, kendi iç dış hususlarımız, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ele alarak potansiyel riskleri önceden analiz ediyor, sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda geliştiriyoruz. Risk Yönetimi Sürecini tüm iş süreçlerimizde ele alıyor, yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz.
 • Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda, Turizm sektöründe öncü, uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.

Önce İnsan

Ilıca Hotel faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kabul görmüş tüm insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve bu kapsamdaki tüm mevzuat ve sözleşmelere uyum sağlar. Bu doğrultuda tüm misafir ve çalışanlarımızı ırk, renk, cinsiyet, din, görüş, yaş, sosyal ve medeni durum, aile kökeni, fiziksel veya zihinsel engel ayrımı yapılmaksızın eşit olarak değerlendiririz.

Herkes için erişilebilirlik

Tesisimiz içerisindeki alan ve faaliyetler, operasyonun niteliğine uygun olarak, engelli bireyler tarafından erişilebilir niteliktedir.

Bu kapsamda,tesisimizde engelli personel istihdamını desteklemekteyiz.

Otelimizde engelli misafirlerimiz için özel hazırlanmış 3 oda ve 2 wc bulunmaktadır.

Tesis içerisinde bulunan alanların girişleri tekerlekli sandalyeye uygun genişlikte tasarlanmıştır.

Yürüyüş yolları tekerlekli sandalyeye uygun olup eğimli rampalar mevcuttur.

Asansörlerin genişliği tekerlekli sandalyeler için uygundur.

İhtiyaçlarına uygun 2 tekerlekli sandalye ve ekipmanlar otelimizde yer almaktadır.

Otelimiz personeli, engelli bireylerin konaklamaları sırasında her türlü yardımı sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak için özel hizmet sunmaya hazırdır.

Misafir Deneyimi

Otelimizde misafir deneyimi sürdürülebilir unsurlar da dahil olmak üzere günümüz şartlarına ve değişen tüketim kültürüne odaklanarak sürekli yenilenmektedir.

Misafir deneyimi analizleri yapılmakta ve aldığımız geri bildirimler dahilinde, yatırımlarımızı misafirlerimizin talep ettiği alanları geliştirmek için yönlendiriyoruz.

Çalışan hakları ve motivasyonu

Lojman Kullanımı

Personel lojmanları Ilıca Hotel’ de bu haktan faydalanmak isteyen tüm personelimizin kullanımına açıktır.

Eşitlik

Şirketimizde ve otelimizde gerek misafir gerekse personel olarak farklı din, dil, ırk mensupları bulunmaktadır. Temel prensibimiz hiç kimsenin cinsiyet, din, dil ve ırk konularında ayrımcılığa maruz kalmamasıdır. İK departmanı tarafından verilen oryantasyon eğitimlerinde de bu konu anlatılmakta ve personelin benimsemesi sağlanmaktadır. Ayrıca çalışan hakları ve bu konuya verilen önem İK Departmanı tarafından yapılan Oryantasyon eğitimlerinde vurgulanmaktadır.

Personel Servisleri

Değişik vardiyalarda çalışan personelimizin ulaşımını servis araçlarımız ile ücretsiz olarak sağlamaktayız. Çalışma saatlerine göre programı düzenlenen servis araçlarımız İzmir, Alaçatı, Çeşme, Ildır, Çiftlik Köy, Dalyan ve Lojman hattında taşıma yapmaktadır.

Personel Yemekhanesi

Çalışanlarımız için personel yemekhanesinde çıkan tüm yiyecekler ücretsizdir. 14 günlük menüler dâhilinde en az 3 çeşit yemek, salata çeşitleri ve tatlı / meyve sunulmaktadır.

Çalışan Sağlığı

Otelimizde çalışanlarımızın faydalanabildiği Revir bulunmaktadır. Revir de 10:00-19:00 arası hemşiremiz hizmet vermekte ve  haftanın belirli günlerinde İşyeri Hekimi’ nden ücretsiz destek almaları sağlanmaktadır.

Çeşitli özel hastaneler ile müdürlerimize tamamlayıcı sağlık sigortası imkanı sağlanmaktadır.

Çamaşırhane Kullanımı

Tüm çalışanlarımız için iş üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temizlenmekte ve steril olarak teslim edilmektedir.

Eğitim

Tesisimizde yıllık eğitim planları doğrultusunda farklı içerikte iç ve dış kaynaklı eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler ile personelimizin yetkinliği ve bilgi düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.

Oryantasyon eğitimleri, İşbaşı eğitimleri, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, İlkyardım eğitimleri, Yangın eğitimleri, Çevre koruma eğitimleri, Enerji verimliliği ve tasarruf eğitimleri, Yönetim sistemi eğitimleri, Kişisel gelişim eğitimleri, Hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri, Sürdürülebilir Turizm eğitimleri

Bu kapsamda kurduğumuz Oden Academy platformu  aracılığı ile de çalışanlarımız için uygun eğitimlerin kendilerine ulaşmasını ve güncel duyuruları paylaşmayı sağlamaktayız.

Kariyer Yönetimi

Turizm öğrencilerinin çalışma hayatında tecrübe kazanmaları adına staj imkânı sağlamaktayız. Çalışanlarımızı eğitimlerle ve kariyer yönetimi programları ile desteklemekteyiz. Çalışanlarımızı mümkün olduğunca yetiştirerek ihtiyaç duyulan pozisyonları kendi bünyemiz dâhilinde karşılamayı amaç edinmekteyiz.

Çalışan Öneri ve Görüşleri

Çalışanlarımızın öneri ve görüşlerini değerlendirmek amacıyla yılda 1 defa Personel Memnuniyeti Anketi yapılmaktadır. Anket sonuçları titizlikle değerlendirilmekte ve gerekli iyileştirmeler planlanmaktadır.

Organizasyonlar

Her yılsonu, yılın yorgunluğunu atmak, kaynaşmak üzere tüm çalışanların eşleri ile birlikte katıldıkları “Personel Gecesi” düzenlenmektedir.

Her ay “Ayın Personeli seçimi yapılmakta ve kendileri ödüllendirilmektedir.

Her ay doğum günü olan çalışanların doğum günü kutlaması bir parti ile yapılmakta ve pasta kesilmektedir.

Sunduğumuz İmkanlar

Personellerimize ve paydaşlarımıza marka işbirliklerimiz ile avantaj sağlamaktayız.

Yasal Uyum

Tesisimiz Ulusal ve uluslararası yasalara uyumlu çalışmaktadır.

ISO-Logo

ISO 50001:2018

Enerji Yönetim Sistemi

SURDURULUBELIR-LOGO-3.ASAMA-TR 5444444

Tesisimiz 2023 yılında 3.Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası almıştır.

1231111

Tesisimiz 2020 yılında Güvenli Turizm Sertifikası almıştır.

ISO-Logo

ISO 9001: 2015

ISO-Logo

ISO 14001:2015

ISO-Logo

ISO 10002:2018

logo_top

Tesisimiz 2004 yılında Mavi Bayraklı Plaj olmaya hak kazanmıştır.

sifir-atik-logo-12BCABF963-seeklogo.com

Tesisimiz 2019 yılında Sıfır Atık Sertifikası almıştır.

Tesisimiz 2018 yılında Yeşil Yıldız Sertifikası almıştır.

Çevreye Saygı

Dünyada saygın olabilmek için çevreye ve insana saygılıyız. Misafirlerimizin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesini hedeflemekteyiz. Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

Enerji kaynaklarımızın sınırlı olduğunun bilincinde olup, daha az enerji ve su tüketimini desteklemek için tüketim verilerimizi takip ediyor, çalışanlarımızı bilinçlendiriyor, enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak maksadıyla çalışmalar yapıyoruz. Çevreye zarar vermemek için atıklarımızı ve tehlikeli atıklarımızı geri dönüşüm ilkeleri çerçevesinde doğayı kirletmeyecek şekilde değerlendiriyoruz. Bölgemize özel bitki ve hayvan türlerini korumak için özen gösteriyoruz.

Çevre Politikası

Kuruluşumuz, yenilenmiş yüzü ile çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, personelinden misafirlere kadar olan her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir.

Kuruluşumuz, aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

Doğa dostu bir otel olarak çevresel duyarlılık politikamız gereği;

 • Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanmaktadır.

 • Otelimizde kullanılan ısıtma ile ilgili enerjinin çoğunu, temiz ve yenilenebilinir bir enerji kaynağı olan, jeotermal enerji – güneş enerjileri kullanılarak sağlandığını,

 • Otelimizde enerji ve su kullanımını azaltarak ekolojik yaşama duyarlılık açısından siz istemedikçe havlu, nevresim ve çarşafların değiştirilmediğini,

 • Otelimizde tüm atıkların ayrı toplanarak geri dönüşümlerinin yaptırıldığını ve bu amaçla atıkların ayrı toplanması için katlarda geri dönüşüm atık kutularının bulunduğunu,

 • Otelimizde kullanılan şampuan, deterjan, dezenfektan ve diğer malzemelerin çevreye duyarlı ürünlerden kullanıldığını,

 • Otelimizde 1 numaralı TV kanalından çevreye duyarlılık çalışmalarımız ile ilgili bilgi alabileceğinizi,

 • Oda tuvaletlerinden gerçekleşen su sızıntılarının fark edilmesi ve önlenmesi için personelimizi eğitiyor, konuklarımızdan bu sızıntıları bize bildirmelerini beklediğimizi,

 • Tüm odalarımızda, oda hava kalitesinin korunması amacıyla sigara içilmediğini,

 • Kâğıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve duyurularımızı mail ortamında yaptığımızı,

 • Bize yardımcı olarak bu sürece katkı sağlayabileceğinizi,

Biliyor musunuz?

Mavi Bayrak Plaj

Turizm bakanlığı tarafından yürütülen, sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkinliklerini içeren Mavi Bayrak çalışmalarında başarı  elde ederek MAVİ BAYRAKLI PLAJ olarak misafirlerimize hizmet vermekteyiz.

Sıfır Atık

Çevre bakanlığı sıfır atık yönetmeliğince otelimizde sıfır atık sistemini kurarak bölgede SIFIR ATIK BELGEli tesis olarak öncü olmaktan gurur duymaktayız.

Sıfır atık kapsamında, israfın önlenmesi, atık oluşumunun engellenmesi ve minimize edilmesi, atıkları kaynağında toplayarak geri kazanım sağlanmasını kapsayan atık yönetimimizi kurduk.  Çevre koruma bilincini kurum olarak tüm personelimize ve misafirlerimize aktarmak için sıfır atık yaklaşımında çevre faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Yeşil Yıldız

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında  bakanlığın belirlemiş olduğu kriterleri tesisimizde uygulamaya alarak çevreye duyarlı yeşil yıldız otel etiketi almaya hak kazandık. 

Yeşil yıldız projemizle  faaliyetlerimizde enerji tasarrufu, atık miktarının azaltılması , yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve yatırımların çevreye duyarlı olarak planlanmasını öne çıkardık.  Ilıca hotel  ilgili çevre mevzuatı, çevre standartları ve çevre projelerinde yer alarak sürdürülebilir çevre yönetimi politikasını izlemektedir.

Kalite Politikası

ILICA HOTEL; Hızla gelişen ve farklılaşan otelcilik sektöründe Türkiye’nin misafir memnuniyeti en yüksek, en karlı, yenilikçi otel işletmeleri arasında yer almayı hedeflemektedir. Bu amaçla;

 1. Etik değerleri ön planda tutarak misafirlerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve en doğru biçimde karşılamak,
 2. Üstün nitelikli insan kaynağına, teknolojik altyapıya sahip olmak ve bunları güncel tutmak için yenilikçi çalışmaları sürekli kılmak,
 3. Sürekli eğitimler ile çalışanlarının huzurlu, motivasyonlu olmasını sağlayarak hizmet kalitesini artırmak,
 4. Çevreye duyarlı, yenilikçi ve hedefleri olan personeli ile sektörde vazgeçilmez olmayı hedeflemek,
 5. Sunduğu güvenilir ve yenilikçi hizmet anlayışı ile misafirlerinin memnuniyetini sağlamak ve güvenini kazanmak,
 6. Ekip çalışmalarını ön planda tutarak,güler yüz ve güveni,misafir memnuniyetiyle bütünleştirip;üstün kaliteli hizmeti, bir sistem içerisinde planlı ve sürekli olarak sunmak,
 7. Ve bütün bunları yerine getirebilmek için yasal mevzuatlara ve Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlarına uymak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak KALİTE POLİTİKAMIZDIR.
 

MİSYONUMUZ

 • Ilıca Hotel olarak konuklarımızın tüm ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak, güvenli ve rahat bir konaklama yapmalarını sağlamaktayız.
 • Ekibimizi günün değişen şartlarına göre sürekli geliştirerek ve yenileyerek misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya devam etmek için gerekli çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.
 • Üst yönetimi ve ekibi ile ILICA HOTEL, yenilikçi, takım ruhu ile hareket eden profesyonel hizmet kalitesini konuklarına sunmaktadır.
 

VİZYONUMUZ

 • Kaliteli ve yenilikçi hizmetlerimiz ile koşulsuz misafir memnuniyetini sağlayarak sektörümüzün öncüsü olmaktır.
 • Konuklarımıza ve çalışanlarımıza olan davranışlarımızda;karşılıklı saygı ve dürüstlük ilkemizi korumak,
 • Topluma, doğal çevreye ve insanlığa karşı olan sorumluluğumuzun bilincinde olmak ve sürekli yatırımlarla yeni istihdam alanları yaratmak,
 • Bilgi çağının olanaklarını tüm hizmet alanlarımızda uygulamak,
 • Konuklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla karşılamak temel hedefimizdir.

Enerji Politikası

Ilıca Otel üretim aşamalarında enerjiyi etkin kullanarak Enerji Yönetim Sistemini ve Enerji Performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Bu taahhüdü gerçekleştirmek için enerji kullanımı, tüketim yapısı ve ölçeğine uygun şekilde aşağıdaki ilkeleri politika olarak benimsemiştir;

 • Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin tüm uygulanabilir yasal mevzuat ve diğer şartlar takip edilerek, gerekli aksiyonlar hızlı bir şekilde alınacaktır.
 • Belirlenen amaç ve hedefler periyodik olarak gözden geçirilecek ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynaklar oluşturulacaktır.
 • Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin otel içi ekipman, sistem ve proses tasarımlarının enerji performansını artıracak şekilde gerçekleştirilmesi desteklenecektir.
 • İklim değişikliğine olumlu etki yaratacak enerji verimliliği projeleri geliştirilerek uygulanacaktır.
 • Çalışanlarımızda verimlilik bilincinin oluşturulması amacıyla gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılarak, kayıp ve kaçaklar azaltılacak, enerji verimliliği sağlanacaktır.
 • Enerji performansını etkileyebilecek enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınması için gerekli destek verilecektir.

Oluşturulan sistemin sürekliliğini sağlamak için Enerji Politikası kayıt altına alınarak sürekli gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.

 

İnfo

 • Bilgilendirme
 • İletişim Numaraları
 • Klima Kullanım Kılavuzu
 • Kasa Kullanım Kılavuzu
 • Kanal Listesi

Bilgilendirme

Değerli Misafirimiz, Ilıca Hotel Spa & Wellness Resort ’e hoşgeldiniz. Otelimizde bulunduğunuz süre içerisinde, konaklamanızın rahat ve güzel geçmesini diler; tüm personelimizin sizlere en iyi hizmeti vermeye daima hazır olduğunu bilmenizi isteriz.

Ilıca Hotel ailesi olarak mutlu tatiller dileriz.

Aşağıda tatiliniz süresince, otelimizde sunulacak olan hizmetlerin bilgilerini sizinle paylaşmak istiyoruz.

Genel

 • Otelimize giriş saatimiz 15:00 itibari ile başlamaktadır. Otelimizden ayrılış saati 11:00’dir.
 • Geç çıkış yapmak isteyen misafirlerimiz, odalarıyla ilgili resepsiyondan bilgi alabilirler. Herhangi bir şekilde bilgi vermeden odalarını geç boşaltan misafirlerimizin oda hesaplarına 1 günlük oda ücreti otomatik olarak işlenecektir.
 • Oda kartlarınız, resepsiyona iade edilmediği takdirde her oda kartı için oda hesabınıza 1USD charge edilecektir.
 • Otelimize dışarıdan yiyecek ve içecek kabul edilmemektedir.

Odalar

 • Oda kartı, kartın arkasında yazılı olan kullanım talimatlarına göre kullanılır.
 • Şifreli kasalar, odalarda ücretsiz olarak kullanıma sunulmaktadır. Kıymetli eşyalarınızı lütfen kasada muhafaza ediniz. Şifreli kasa kullanma talimatı kasa üzerinde yer almaktadır.
 • Odalarımızda sigara içmek kesinlikle yasaktır. Odasında sigara içildiği tespit edilen misafirlerimizin oda hesaplarına otomatik olarak sistem tarafından 50USD ücret yansıtılmaktadır.

Kalama Restaurant

Kalama Restaurant otelimizin lobi katında yer almaktadır.

Kahvaltı: 07:30-10:30 | Pazar : 08:00-11:00

Akşam Yemeği: 19:00-21:00

 • Oda & Kahvaltı konaklayan misafirlerimiz için açık büfe kahvaltı hizmetimiz ücretsizdir.
 • Yarım Pansiyon konaklayan misafirlerimiz için açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği ücretsizdir.
 • Açık büfe kahvaltı servisinde sunulan çay ve kahveler (makine ve filtre kahve), taze bitki çayları ve meyve suyu çeşitleri. Akşam Yemeğinde Su, çay, kahveler (makine ve filtre kahve) ve taze bitki çayları ücretsiz olarak servis edilmekte olup, diğer içecekler ücretli olarak servis edilmektedir.
 • Yarım Pansiyon konaklamalar; akşam yemeği ile başlayıp, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur. Oda Kahvaltı konaklamalar ise çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulmaktadır.
 • Açık Büfe Kahvaltı kişi başı: 850 TL , Akşam Yemeği kişi başı 1250 TL dir.

Lobby Bar

Otelimizin lobi katında yer almaktadır. Lobby Barımız 7/24 hizmet vermektedir.

Room Service

Oda servisimizden 7/24, 7040 nolu telefonumuzu arayarak hizmet alabilirsiniz.

Mini Bar

Günlük olarak 2 adet su, çay ve kahve ikram olarak odalarınızda bulunmaktadır. İkramlar dışındaki yiyecek ve içecekler ekstra olarak ücretlendirilmektedir.

SPA & Thermal Merkezi

Otelimizin -1. katında yer almakta olup, her gün 08:00-20:00 saatleri arasında siz değerli misafirlerimize hizmet vermektedir.

Hamam, sauna, Thalasso havuzu, açık/kapalı termal havuz, çocuk havuzu ücretsiz olarak hizmetinizdedir.

Kapalı çocuk havuzu ve kapalı termal havuz 15 Eylül-15 Haziran tarihleri arasında, kış dönemi hizmet  vermektedir.

SPA Merkezine 7016 nolu telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Fitness

Otelimizin -1. katında, Spa Merkezimiz içerisinde yer almaktadır. 08:00-20:00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet alabilirsiniz.

Ilıca Kids Club

Ilıca Kids Club, 10:00-22:00 saatleri arasında çocuklarımıza hizmet vermektedir.

 

İnternet - Wifi

Wifi kullanımı ücretsizdir.

ILICA HOTEL ağından bağlanarak oda numaranızı ve doğum tarihinizi gün/ay/yıl şeklinde girerek Wifi’ye bağlanabilirsiniz. Doldurulması gereken alanlar kırmızı ile belirtilmiştir.

 

Plaj ve Havuzlar

Odalarımızda bulunan banyo havlularımız plaj kullanımına uygun değildir. Plaj kullanımı için sahilimizde peştemal hizmetimiz bulunmaktadır.

Sahilimizde bulunan şezlonglara peştemal veya havlu konularak rezerve yapılmamasını önemle rica ederiz.

KVKK

Konuk aydınlatma metnine, https://ilicahotel.com/kvkk adresinden ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir Turizm

Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında otelimizde aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar yapılmaktadır.

Sürdürülebilirlik politikamıza göz atmak ve daha fazla bilgi almak için adresi ziyaret edin. 

https://www.ilicahotel.com/surdurulebilirturizm/

Misafir İlişkileri

Tüm arzu ve istekleriniz için, Misafir İlişkileri görevlilerimiz sizlere destek olacaktır.

Misafir İlişkilerine, üst menüde yer alan telefon butonundan, 7077 veya 0 numaralarından 7/24 ulaşabilirsiniz.

TELEFON KULLANMA TALİMATI: 
Hat Almak İçin;“9” u tuşlayarak çevir sesini bekleyiniz ve telefon numarasını tuşlayınız.
Şehirlerarası Hat Almak İçin;“9”, “0” ı tuşlayınız. Şehir kodundan sonra telefon numarasını tuşlayınız.
Odadan Odaya Arama;Sadece aramak istediğiniz oda numarasını tuşlamanız yeterli olacaktır.
Otel İçini Arama;Aramak istediğiniz departmanın dahili numarasını tuşlayınız
DAHİLİ NUMARALAR: 
Santral0
Resepsiyon1008
Misafir İlişkileri7077
Rezervasyon7100-7101
Kat Hizmetleri7029-7030
Oda Servisi7040
Grill Bar7055
Spa &Thermal7016
Güvenlik7052
ULAŞIM BİLGİLERİ 
Taksi02327231819
TransferLütfen Misafir İlişkileri ile iletişime geçin 7077
Çeşme Seyahathttps://cesmeseyahat.net
HAVAYOLLARI / AIRLINES 
Turkish Airlines0850-333-0849
Pegasus0888-228-1212
Atlasjet0850-222-0000
Anadolu Jet0850-333-2538
SunExpress444-0-797
HAVALİMANI / AIRPORTS 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı0232-455-0000

KANAL ADISIRA
TRT11
STAR2
ATV3
KANAL D4
SHOW TV5
FOX6
TV87
D MAX8
TLC9
TV8,510
BEYAZ TV11
KANAL 712
TEVE 213
TRT214
TRT ÇOCUK15
DİSNEY16
CARTOON17
MİNİKA ÇOCUK18
MİNİKA GO19
TRT HABER20
CNN TÜRK21
NTV22
A HABER 23
TELE124
HALK TV25
ULUSAL KANAL26
ÜLKE TV27
BLOOMBERG TV28
TRT BELGESEL29
NAT.GEOG. TÜRKÇE30
TRT SPOR31
BEIN SPORT32
A SPOR33
TRTSPOR 234
SPORTS TV35
EURO SPORT 36
TRT MÜZİK37
KRAL TV38
NUMBER139
POWERTÜRK40
DREAM 41
TRT WORLD42
ARD43
ZDF44
RTL45
PRO 746
BBC47
FRANCE 2448
TV 5 MONDE49
RAİ50
AL JAZEERA ARAP51
AL JAZEERA İNG.52
AL ARABİYA52
ABC 53
CNN INT.54
CNBC55
ROSSIYA 1 (RTR )56
AZ TV 57
NHK WORLD58
NATİONAL GEOGRAPHİC59
FASHİON TV60

Mini Bar

Miller
260₺
Efes Şişe 33cl
180₺
Burn Enerji İçeceği / Burn Energy Drink
150₺
Coca Cola / Zero
85₺
Fuse Tea
85₺
Meyve Suyu / Fruit Juice
90₺
Xpress Latte
120₺
Premium Soda / Mineral Water
75₺
Cam Su / Water
60₺
Lüks Çerez / Lux Appetizers
185₺
Toblerone
135₺
Bounty
135₺
Snickers
125₺
M & M
185₺
Master Potato
240₺
Tadım Spotif Bar
95₺
Wafer Master 120gr
220₺

Oda Servisi Menü

 • Yemek
 • İçecek
 • Kampanya
 • Başlangıçlar
 • Aperatifler
 • Salatalar
 • Makarnalar
 • AnaYemek
 • Tatlılar
Gün Işığı Kahvaltısı / Çeşme Sunshine Breakfast (2 Kişilik/ For 2 Person)
2000₺

Beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar peyniri, domates, salatalık, yeşil ve siyah zeytin, tereyağı, reçel, marmelat, bal, yoğurt ve omlet. Taze ekmek çeşitleri, poğaça simit, çay ve portakal suyu ile servis edilir. (Kahvalatı servisimiz saat 12:30'a kadar verilmektedir.)

Feta cheese, tulum cheese, yellow cheese, tomato, cucumber, green and black olives, butter, jam, marmalade, honey, yoghurt and omelette. Served with fresh bread selection, pastry, Turkish bagel tea and orange juice. (Our breakfast service is provided until 12:30 p.m.)

Ege Kahvaltısı / Aegean Breakfast (1 Kişilik / For 1 Person)
500₺

Simit, poğaça, dilim domates, salatalık, kaşar peyniri, beyaz peynir, yeşil zeytin, siyah zeytin, bal, reçel, tereyağ, kaymak, haşlanmış yumurta, çay ve portakal suyu.

Turkish bagel, pastry, beef ham, salami, tomato, cucumber, lord cheese, tulum cheese, yellow cheese, feta cheese, green and black olives, honey, jam, butter, clotted cream, boiled egg, tea and orange juice.

Sade Omlet / Plain Omelette
125₺
Sebzeli Omlet / Omelette with Vegetables
140₺
Karşılık Omlet / Mixed Omelette
200₺
Günün Çorbası / Soup of the Day
175₺

Lütfen servis personelinden bilgi alınız.
Please get information from service staff

Zeytinyağlı Tabağı / Vegetables with Olive Oil
300₺

Mevsim Zeytinyağlıları / Seasonal Vegetables

Hamburger
375₺
Cheeseburger
400₺
Kumru / Traditional Cesme Sandwich
300₺

Patates Kızartması ile
With French fries

Ayvalık Tost / Ayvalık Toast
300₺

Kaşar peyniri, sosis, salam, sucuk, domates, rus salatası, salatalık turşusu ve patates kızartması ile
Yellow cheese, sausage, salami, Turkish, sausage, tomato, Russian salad, pickled cucumbers and with french fries

Ilıca Tost / Ilıca Toast
300₺

Salam, sucuk, sosis, kaşar, tulum peynirleri ve çemen ile

With salami, Turkish sausage, sausage, yellow, tulum cheeses and fanugrek

Patates Kızartması / French Fries
160₺

Yanında ketçap - mayonez ile

With ketchup and mayonnaise

Elma Dilim Patates / Potato Wedges
175₺

Yanında ketçap - mayonez ile

With ketchup and mayonnaise

Üç Burger / Trio Burger
400₺

Patates kızartması ve Cafe de Paris sos ile

With French fries and Cafe de Paris sauce

Çıtır Piliç / Crispy Chicken
350₺

Kızarmış piliç göğsü dilimleri, patates kızartması ve tartar sos ile

Fried chicken breast served with french fries and tartar sauce.

Peynir Tabağı / Cheese Plate
550₺
Yunan Salatası / Greek Salad
250₺

Beyaz peynir ile

With feta cheese

Izgara Tavuk Salata / Grilled Chicken Salad
300₺

Bahçe yeşillikleri, dilimlenmiş tavuk parçaları, nar ekşisi ve sızma zeytinyağları ile

Garden greens, slices chicken pieces with pomegranate syrup and extra virgin olive oil

Keçi Peynirli Salata / Bowl with Goat Cheese
300₺

Roka, iceberg marul, Akdeniz yeşillikleri, salatalık, portakal dilimleri, ceviz içi, yeşil elma, keçi peyniri, ahududu sirkesi

Deniz Mahsülleri Salata
400₺

Deniz mahsülleri, karpuz kapari tost melba, zeytinyağı, nar ekşisi, pesto sos ile

Sebzeli Kase / Bowl with Vegetables
250₺

Akdeniz yeşillikleri, ızgara sebzeler, kinoa, sumak, zeytinyağı ve balzamik sirke ile

Mediterrenian greens, grilled vegetables, quinoa, sumac with olive oil and balsamic vinegar

Thai Soslu Tavuklu Kase / Chicken Bowl with Thai Sauce
300₺

Akdeniz yeşillikleri, ızgara sebzeler, kinoa, sumak, zeytinyağı ve balzamik sirke ile

Mediterrenian greens, grilled vegetables, quinoa, sumac with olive oil and balsamic vinegar.

Somonlu Kase / Bowl with Salmon
450₺

Akdeniz yeşillikleri, kinoa, portakal, brokoli, avokado, kuşkonmaz

Mediterrenian greens, quinoa, orange, broccoli, avocado, asparagus with olive oil

Penne Napoliten
275₺

Domates sosu ile
With Tomato Sauce

Penne Fesleğen Soslu
275₺

With Basil Sauce

Penne Bolonez
325₺

Tercihinize göre napoliten, bolonez veya fesleğen sos ile

Spagetti Napoliten
275₺

Domates sosu ile
With tomato sauce

Spagetti Fesleğen Soslu
275₺

With Basil Sauce

Spagetti Bolonez
325₺

Kıyma sosu ile
With Meat Sauce

Deniz Mahsülleri Spagetti / Spaghetti with Seafood
450₺

İstiridye sosu ile
with Oyster sauce

Tavuklu Noodle / Noodle with Chicken
350₺

Teriyaki sos ile
With Teriyaki Sauce

Ev yapımı mantı
325₺

Sarımsaklı yoğurt ve baharat sos ile
Served with garlic yoghurt and spice sauce

Vegan Şinitzel / Vegan Schnitzel
300₺

Patates ve domates ile
with Potatoes and tomato

Tavuk Şinitzel / Chicken Schnitzel
450₺

Patates kızartması ile
with french fries

Izgara Köfte / Grilled Meatballs
550₺

Pilav, közde sumaklı soğan, domates, biber ve patates ile

Served with rice grilled onion with sumac, tomato, pepper and french fries

Dağ Kekikli Kuzu Pirzola / Lamb Meat with Fresh Thyme
850₺

Pilav, közde sumaklı soğan, domates, biber ve patates ile

Served with rice, grilled onion with sumac, tomato, pepper and french fries

Teriyaki Soslu Somon Izgara / Grilled Salmon with Teriyaki Sauce
650₺

Kinoa, nar, havuç, mantar ve zeytinyağı ile
Quinoa, pomegranate, carrot, mushrooms with olive oil

Dana Madalyon Izgara / Grilled Beef Medallion
900₺

Mantar, ıspanak ve demi glace sos ile

Mushrooms, spinach with Demi Glace sauce

Dondurma / İce Cream
50₺

1 Top - Tercihinize göre çilekli, çikolatalı veya vanilyalı dondurma
1 Scoop - Choice of chocolate, strawberry or vanilla ice-cream

Sakızlı Muhallebi / Mastic Pudding
150₺

Tarçın ile
With cinnamon

Fırın Sütlaç / Rice Pudding
150₺

Fındık ile
with hazelnut

Limonlu / Lemon Cheesecake
200₺
Tiramisu
200₺

Karamel sos ile
With caramel sauce

Profiterol
200₺
Oreo Devils Cake
230₺
Mevsim Meyveleri / Seasonal Fruits
200₺

Dilimlenmiş taze mevsim meyveleri
Sliced fresh seasonal fruits

 • İçecekler
 • Alkollü İçecekler

Sıcak İçecekler
Hot Beverages

Bitki Çayları / Herbal Tea
60₺
Taze Bitki Çayı / Fresh Herbal Tea
120₺
Çay / Turkish Tea
35₺
Türk Kahvesi / Turkish Coffee
90₺
Nescafe / Instant Coffee
75₺
Laktozsuz Sütten Nescafe
85₺
Sıcak Çikolata / Hot Chocolate
120₺
Espresso
90₺
Cappuccino
100₺
Americano
90₺
Latte
120₺
Laktozsuz Sütten Latte
130₺
Filtre Kahve
90₺
Salep
120₺

Spesiyal Kahveler
Special Coffee

Lotus Coffee
185₺
Oreo Coffee
185₺
Vanilya -Karamel
185₺
Limonatalı Kahve
185₺

Buzlu Kahveler
Ice Cofees

Iced Americano
120₺
Coffee Frappe
120₺
Iced Cappuccino
130₺
Iced Latte
130₺
Laktozsuz Sütten Iced Latte
140₺

Milkshake

Vanilyalı Milkshake / Vanilla Milkshake
185₺
Çikolatalı Milkshake / Chocolate Milkshake
185₺
Çilekli Milkshake / Strawberry Milkshake
185₺

Meşrubatlar
Soft Drinks

Küçük Su / Small Bottle Water
30₺
Büyük Su / Big Bottle Water
60₺
Soda / Mineral Water
50₺
Premium Soda / Premium Mineral Water
75₺
Churcill
70₺
Ayran / Buttermilk
75₺
Limonata / Lemonade
85₺
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero
85₺
Fanta, Sprite
85₺
Fuse Tea
85₺
Cappy Meyve Suyu / Cappy Fruit Juice
90₺
Taze Portakal Suyu / Fresh Orange Juice
120₺
Burn Enerji İçeceği / Burn Energy Drink
150₺

Biralar / Beers

Efes Malt 33cl
180₺
Efes Pilsen Şişe 33cl
180₺
Efes Özel Seri 50cl
250₺
Belfast 50cl
275₺
Miller 33cl
260₺
Bomonti Filtresiz 50cl
250₺
Becks 33cl
260₺
Bud 33cl
260₺
Amsterdam Navigator 50cl
400₺
Grolsch 45cl
450₺
Corona 35.5cl
350₺
Duvel 33cl
500₺
Erdinger 33cl
350₺
/*! elementor - v3.21.0 - 26-05-2024 */ body.elementor-page .elementor-widget-menu-anchor{margin-bottom:0}

Alkollü Kokteyller
Alcoholic Cocktails

Aperol Spritz
350₺
Espresso Martini
350₺
White Russian
350₺
Mojito
350₺
Green Apple Martini
350₺
Sex on the beach
350₺
Tequila Sunrise
350₺
Frozen Margarita
350₺
Pina Colada
350₺
Negroni
400₺
Long Island Ice Tea
425₺

Spesiyal Kokteyller
Special Cocktails

Tropical Illizyon
400₺
Instant Crush
400₺
Mellow Passion
400₺

Alkolsüz Kokteyller
Non-Alcoholic Cocktails

Cinderella
185₺
Florida
185₺
Virgin Pina Colada
185₺
Alkolsüz Mojito
185₺
Blue Laguna
185₺

Rakılar

Yeni Rakı 5cl
200₺
Tekirdağ Rakı 5cl
215₺
Beylerbeyi Göbek 5cl
230₺
Yeni Rakı 20cl
750₺
Yeni Rakı 35cl
1350₺
Yeni Rakı 70cl
2600₺
Yeni Rakı Uzun Demleme 70cl
2850₺
Tekirdağ Rakı 20cl
850₺
Tekirdağ Rakı 35cl
1450₺
Tekirdağ Rakı 70cl
2750₺
Tekirdağ Altın Serisi 35cl
1550₺
Tekirdağ Altın Serisi 70cl
2850₺
Beylerbeyi Göbek 35cl
1600₺
Beylerbeyi Göbek 70cl
2950₺

Şaraplar
Wines

Kadeh Şaraplar
Glass of Wines

Beyaz Kadeh Şaraplar
Glass of White Wines

Sevilen Majestik Sauvignon Blanc
240₺
Sevilen İsabey -Sauvignon Blanc
470₺
Kavaklıdere Ancyra Sauvignon Blanc
320₺

Pembe Kadeh Şaraplar
Glass of Rose Wines

Sevilen Majestik
240₺
Sevilen RSE Syrah&Kalecik Karası
250₺
Lamberti Blush
300₺

Kırmızı Kadeh Şaraplar
Glass of Red Wines

Sevilen Majestik Grenache Kalecik Karası
240₺
Sevilen İsabey - Cabarnet Sauvignon & Merlot
350₺
Sevilen Plato Kalecik karası
380₺
Sevilen Parsel II Merlot
340₺
Kavaklıdere Ancyra Merlot
280₺
Lucien Arkas Bağları Antre Öküzgözü & Boğazkere
320₺

Kırmızı Şaraplar / Red Wines

Sevilen Majestik Syrah Kalecik Karası
1100₺
Sevilen İsabey Cabarnet & Sauvignon & Merlot
1650₺
Sevilen Plato - Kalecik Karası
1800₺
Sevilen Parsel I Syrah
1600₺
Sevilen Parsel II Merlot
1600₺
Urla Vourla Syrah Cabernet Sauvignon
2850₺
Urla Nexus Merlo'd Nero'd Avalo
2950₺
Kavaklıdere Anycra Merlot
1300₺
Kavaklıdere Selection Öküzgözü Boğazkere
2100₺
Lucien Arkas Bağları Consensus Shiraz Cabarnet Sauvignon
2950₺
Lucien Arkas Bağları Antre Öküzgözü & Boğazkere
1500₺
Suvla Karasakız
1600₺
Suvla Boğazkere & Öküzgözü
1700₺

Beyaz Şaraplar / White Wines

Sevilen İsabey Majestik Sauvignon Blanc
1100₺
Sevilen İsabey Chardonnay
2150₺
Sevilen İsabey Sauvignon Blanc
2250₺
Sevilen Late Harvest Muscat (Tatlı)
1850₺
Urla Symposium
1750₺
Urla Chardonay
2600₺
Urla Sauvignon Blanc
2500₺
Kavaklıdere - Ancyra Savignon Blanc
1500₺
Lucien Arkas Bağları Mon Reve Chardonnay Chenin Blanc
1950₺
Lucien Arkas Bağları Antre Sauvignon Blanc
1500₺
Suvla Sauvignon Blanc Semillion
1950₺
Suvla Misket Narince
1750₺

Pembe Şaraplar / Rose Wines

Sevilen Majestik
1100₺
Sevilen RSE Syrah & Kalecik Karası
1150₺
Sevilen R Rose
1600₺
Urla Serendias
1700₺
Lamberti Pinot Grigio Blush
1400₺

Köpüklü Şarap ve Şampanyalar
Sparkling Wines and Champagnes

Kavaklıdere - İnci Damlası
3500₺
Kavaklıdere Altın Köpük
5000₺
Cordon Rouge
12500₺
Moet Candon
12500₺

Votkalar / Vodkas

Absolute(5cl)
250₺
Smirnoff(5cl)
250₺
Absolute 70cl
3250₺
Smirnoff 70cl
3250₺
Grey Goose 70cl
8500₺

Cinler / Gin

Beefeater (5cl)
260₺
Gordon's (5cl)
250₺
Bombay (5cl)
325₺
Hendricks (5cl)
485₺
Beefeater (70cl)
3400₺
Gordon's (70cl)
3250₺
Bombay (70cl)
4350₺
Hendricks (70cl)
6500₺

Romlar

Bacardi (5cl)
275₺
Bacardi (70cl)
3600₺

Aperatifler / Aperitifs

Martini 5cl
250₺

Dry, Bianco, Rosso

Campari 5cl
275₺

Dry, Bianco, Rosso

Tekilalar

Olmeca Tekila 5cl
275₺
Olmeca Gold 5cl
275₺
Olmeca Tekila 70cl
3600₺
Olmeca Gold 70cl
3600₺

Viskiler / Whiskies

J&B (5cl)
250₺
Chivas Regal 12 Years (5cl)
320₺
Chivas Regal 18 Years (5cl)
575₺
Jack Daniel's (5cl)
320₺
The Glenlivet 12 Years (5cl)
480₺
Johnnie Walker Red Label (5cl)
260₺
Johnnie Walker Black Label (5cl)
300₺
Johnnie Walker Gold Label (5cl)
480₺
Johnnie Walker Blue Label (5cl)
1850₺
J&B 70cl
3250₺
Chivas Regal 12 Years 70cl
4250₺
Chivas Regal 18 Years 70cl
8500₺
Jack Daniels 70cl
4250₺
The Glenlivet 12 Years 70cl
6450₺
Johnnie Walker Red Label 70cl
3400₺
Johnnie Walker Black Label 70cl
3900₺
Johnnie Walker Gold Label 70cl
6450₺
Johnnie Walker Blue Label 70cl
25000₺

Konyaklar

Hennessy V.S. 5cl
500₺
Remy Martin V.S.O.P. 5cl
700₺
Henessy V.S. 70cl
6750₺
Remy Martin V.S.O.P. 70cl
9500₺

Likörler

Amaretto 5cl
230₺
Archer's 5cl
230₺
Malibu 5cl
230₺
Safari 5cl
230₺
Bailey's 5cl
230₺
Sevilen Majestik
Şişe: 280₺ Kadeh:65₺

Kırmızı veya Beyaz şarap.
Red or White wine.

Cocktail O'Clock

Tüm kokteyllerde geçerli %15 İndirim!

Şarap Kampanyası

İsabey Cabernet Savignon
İsabey Savignon Blanc
La Antre Öküzgözü / Boğazkere
La Antre Savignon Blanc
Marka şaraplarda %15 indirim!

Kalama Restaurant

Açık büfe yemeklerimizin servis edildiği Kalama Restaurant, lobi ile aynı kattadır.

Diyet ürünlerden doğal lezzetlere, en taze meyvelerden, organik sebzelere, farklı damak zevkleri seçenekleri sunmakta olan Kalama Restaurant Ege’nin mavi sularını izlemeniz için eşsiz bir mekandır.

Hizmet Saatleri

Kahvaltı Açık Büfe 

Hafta içi – Cumartesi: 7:30 – 10:30

Pazar: 08:00 – 11:00

Akşam Yemeği

Yaz Sezonu: 19:30-21:30

Kış Sezonu: 19:00-21:00